Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowny Pacjencie,

poniżej prezentujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w naszej klinice.

I/ Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ultra med Sp. z o. o. Ultramedica w Legionowie (05-120) z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 10 lok. 102, dalej jako: Klinika.

 

II/ Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w  przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych (info@umedica.pl) lub Inspektorem Ochrony Danych (k.jastrzebski72@gmail.com)

 

III/ Jaki jest zakres przetwarzanych przez Klinikę Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie:

– imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, (w przypadku pacjentów którzy nie mają nadanego numeru PESEL- numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),  data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres miejsca pobytu na terytorium Polski (jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski), numer telefonu kontaktowego, adres email, dane o stanie zdrowia. W Twojej dokumentacji medycznej mogą się znaleźć informacje o nałogach, czy też preferencjach seksualnych, informacje te Klinika zbiera, w sytuacji jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i/lub prowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

 

IV/ Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzania dokumentacji medycznej z procesu leczenia lub z procesu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo świadczeniem innych usług medycznych oraz w celu zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 

V/ Komu przekazywane są dane osobowe

Klinika chcąc zapewnić realizację  praw pacjentów, jak i sprawna organizację placówki w zakresie działalności leczniczej, dane osobowe może przekazywać;

– innym podmiotom leczniczym, lub podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w celu

  kontynuacji leczenia,

– podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z Kliniką, w

  celu profesjonalnego wykonania świadczenia zdrowotnego,

– audytorom, kontrolerom lub podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do

  dokonywania kontroli udzielonych świadczeń medycznych lub dokumentacji medycznej,

– kancelarii prawnej współpracującej z Kliniką,

– osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji swoich praw pacjenta.

 

VI/ Czas przetwarzania danych osobowych.

Dokumentację medyczną pacjentów przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonym świadczeniu zdrowotnym.

Okres przechowywania danych wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

VII/ Czy oddanie danych jest obowiązkiem.

Korzystanie z usług jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Jeśli podasz nam swój numer telefonu lub adres e-mail, na zasadzie dobrowolności, to otrzymasz od nas powiadomienie o zmianie terminu wizyty lub jej odwołaniu. Niepodanie telefonu lub adresu nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

VIII/ Jakie przysługują prawa.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) osobom, które powierzyły nam dane osobowe przysługują następujące prawa:

 

  • dostępu do powierzonych danych osobowych;
  • ich sprostowania i poprawienia w każdym czasie;
  • trwałego usunięcia (prawo do bycia zapomnianym, po upływie okresu wskazanych w p-kcie VI);
  • ograniczenia przetwarzanych danych;
  • przeniesienia powierzonych danych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie niezgodnego z prawem przetwarzania przez Klinikę danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Ze względu na rodzaj świadczonych przez Klinikę usług powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do trwałego usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ograniczenia w realizowaniu praw osób, które swoje dane powierzyły administratorowi wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa.

                       

                                                                       Legionowo, dnia 15 sierpnia 2021 r.

                                                                                       Administrator Danych

                                                                      

 

                        

                                              

Zadzwoń  22 732 24 86, 518 447 748, 518 447 784