Informacja o ochronie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe, których administratorem jest Ultra med Sp. z o. o. Przychodnia Ultramedica chronione są z należytą starannością, w oparciu o rozwiązania przyjęte w obowiązującym stanie prawnym oraz planowane do wprowadzenia w życie na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe gromadzone przez Ultra med Sp. z o. o. pozyskiwane są wyłącznie na podstawie pisemnej, bezpośredniej i bezwarunkowej zgody osoby, której dotyczą oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług medycznych.

Osoby, które powierzyły Ultra med Sp. z o. o. Przychodnia Ultramedica swoje dane osobowe w celu realizacji usług medycznych mają prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie, a także otrzymania ich od administratora danych w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Ultra med Sp. z o. o. każdorazowo informuje osobę, której dane zostaną sprostowane lub usunięte, w możliwie jak najszybszym czasie o takim działaniu.

Dane osobowe są przechowywane przez Ultra med Sp. z o. o. wyłącznie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług medycznych, o ile inne przepisy nie nakładają na administratora danych odmiennych obowiązków w powyższym zakresie.

Dane osobowe mogą zostać powierzone innemu podmiotowi wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego i profesjonalnego świadczenia usług medycznych oraz za uprzednią,pisemną zgodą osoby, której te dane dotyczą.

Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe Ultra med Sp. z o. o. Przychodnia Ultramedica, ma prawo do złożenia skargi na działanie Ultra med Sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Zadzwoń  22 732 24 86, 518 447 748, 518 447 784